ForesTek je katalóg cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení,
uplatnený v rámci podopatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

V katalógu sú definované výkonové parametre lesnej techniky pre zaradenie do výkonnostných skupín (tried), definované úrovne minimálnych technických parametrov lesnej techniky pre poskytnutie podpory a stanovené katalógové ceny lesnej techniky pre poskytnutie podpory. Indexácia jednotlivých položiek Katalógu cien lesnej techniky je vykonávaná navýšením (znížením) súčasných výsledných katalógových cien jednotlivých kategórií o jadrovú infláciu (defláciu) zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za posledný štvrťrok pred vyhlásením výzvy.


Aplikácia ForesTek je automatizovaný nástroj, ktorý prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom vypočítava hodnotu celkového objemu výdavkov na projekt pre Podopatrenie 8.6. - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, PRV SR 2014 - 2022. Žiadateľ zodpovedá za správnosť ním zadaných údajov, vhodnosť údajov uvedených ako aj za verifikáciu údajov vypočítaných pred uvedením týchto údajov do žiadosti.

Pokračujte výberom položiek

Ceny v katalógu pre výzvu č. 70/PRV/2023 boli indexované na základe inflácie k 30.9.2023. Všetky uvedené ceny sú v Eur bez DPH.
© 2024 Národné lesnícke centrum